Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Afbrænding af bål m.v. og brug af ild, lys og apparater som f.eks. ukrudtsbrændere og ovne er omfattet af særlige forsigtighedsbestemmelser for at undgå, at en kontrolleret brug af ild medfører, at ilden ukontrolleret spreder sig til omgivelserne. Formålet er således at minimere risikoen for brande, f.eks. når man griller eller tænder bål.


Reglerne herom findes i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) - Læs bekendtgørelsen her ->.


Vær opmærksom på, at afbrænding af affald, halm m.v. er reguleret i den enkelte kommunes affaldsregulativer. Disse regulativer er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 

Affaldsregulativerne gælder således for de tilfælde, hvor afbrænding af affald, halm m.v. er tilladt i henhold til miljølovgivningen, og for situationer, der ikke er reguleret i miljøreglerne.


Du kan læse mere om:


Husk, der er dig som tænder "bålet", som har ansvaret for at reglerne bliver overholdt.


Hvad er omfattet af reglerne?


 1. Afbrænding af
 1. haveaffald, herunder sankthansbål,
 2. halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 3. hugstaffald, kvas og lign. affald fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift,
 4. siv og rør, der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge,
 5. lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord,
 6. bål, herunder bålfade.


 1. Brug af apparater og lign., der genererer varme, herunder
 1. griller,
 2. ildsteder,
 3. apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater,
 4. visse former for apparater til teaterforestillinger, koncerter og lignende,

koge- og varmeapparater,

elektrisk opvarmede apparater, f.eks. ovne og strygejern.


 1. Brug af åben ild og lys m.v., herunder
 1. rygning,
 2. opbevaring af tændstikker og lightere,
 3. opbevaring af aske og slagger, der fjernes fra pejse, brændeovne, griller og andre ildsteder.


 1. Risiko for selvantændelse, herunder
 1. klude og lign., som anvendes til behandling med eller opsugning af fernis, olie, maling, lak m.v.,
 2. slibestøv og lign., som er blandet med rester af fernis, olie, farve, lak m.v.


Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en detaljeret vejledning til bekendtgørelsen - Se vejledningen her->  samt en borgerrettet folder om sikker brug af grill, bål og ukrudtsbrænder - Se folderen her->.


Afbrændingsbekendtgørelsen tydeliggør den enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og forsvarligt i omgangen med ild. Der findes ingen absolutte afstandskrav i bekendtgørelsesteksten. Der kan i stedet for søges inspiration i de råd, der fremgår af bilag 1 til Beredskabsstyrelsens vejledning. Ved at lægge vægt på de generelle forsigtighedsbestemmelser i stedet for specifikke afstandskrav sikres det, at behovet for forsvarligheden altid vurderes konkret.


Forbud eller vilkår:

Lolland-Falster Brandvæsen vil, når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, f.eks. på grund af tørke eller andre særlige forhold. Forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v.


Naturstyrelsen har i marts 2015 skrevet til naturforvaltningsenhederne om håndtering af kommunernes anmodning om udtalelse efter bekendtgørelsens § 7 om afbrænding af naturområder – Læs Naturstyrelsens skrivelse til naturforvaltningsenhederne her->.


Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for så vidt angår produktsikkerheden af f.eks. ukrudtsbrændere, blæselamper og terrassevarmere.

Forsigtighed ved afbrænding, brug af ild, lys mv.

Vejledning

Beredskabsstyrelsens vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen.

Læs vejledningen, her.

www.112app.dk

Beredskabsstyrelsens borgerrettet folder om sikker brug af grill, bål og ukrudtsbrænder mv.

Læs folderen, her.

www.retsinformation.dk

Bekendtgørelsen om  brandværns-foranstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Læs bekendtgørelsen, her.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend